Чланови комисија, тимова и већа у школској 2022/2023.години

  • Председник ОдеЉенског већа за ниже разреде: Драгана Ђурић
  • Председник ОдеЉенског већа за више разреде: Станислава Луткић

        Стручно веће разредне наставе:

  1. Татјана Мандић-председник већа
  2. Драгана Ђурић
  3. ЉиЉана Галетин Бакић
  4. Драгана Павић
  5. Блаженка Маричић

  Стручно веће друштвено-језичке групе предмета:

  1. Весна Вујновић
  2. Александра Љубовић
  3. Споменка Павловић-председник већа
  4. Марија Стакић
  5. Немања Симић

  Стручно веће природно-математичке групе предмета:

  1. Ана-Марија Козаревић
  2. Станислава Луткић
  3. Мирјана Настић
  4. Драган Милашиновић
  5. Горан Стричевић- председник већа
  6. Александар Вукадиновић

  Стручно веће за вештине:

  1. Данијела Бачић
  2. Светлана Мрђеновић
  3. Јован Јанус
  4. Александар Аћимовић- председник већа

  Чланови Педагошког колегијума:

  • Драгана Вујошевић, директор школе
  • Невена Калинић, психолог школе
  • Драгана Ђурић, председник одеЉенског већа за разредну наставу
  • Станислава Луткић, председник одеЉенског већа за више разреде
  • Александар Аћимовић, председник стручног већа за вештине
  • Татјана Мандић, председник стручног већа разредне наставе
  • Споменка Павловић, председник Стручног већа друштвено – језичке групе предмета
  • Горан Стричевић, председник стручног већа природно-математичке групе предмета

РАДНЕ КОМИСИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

 • КОМИСИЈЕ

  ЧЛАНОВИ

  Комисија за преглед конкурсне документације

  Милана Главаш

  /

  /

  Комисија за осигурање ученика ,запослених и школске имовине

  Татјана Мандић

  Милана Главаш

  ЉиЉана Галетин Бакић

  Комисија за утврђивање материјалне штете у школи

  Милана Главаш

  Ружа Ерић Миличић

  Бранко Стојановски

  Комисија за ЈНМБ

  ЉиЉана Галетин Бакић

  Татјана Мандић

  Милана Главаш

  Комисија за ГПРШ

  Драгана Вујошевић

  Невена Калинић

  /

  Комисија за културну и јавну делатност школе

  Драгана Ђурић

  Татјана Мандић

  Александар Аћимовић

  Марија Стакић

  Блаженка Маричић

  Комисија за Црвени крст и прикупЉање хуманитарне помоћи

  Драгана Павић

  ЉиЉана Галетин Бакић

  Лица задужена за летопис школе

  Татјана Мандић

  Ана Марија Козаревић

               

  Актив за развој школског програма:

  • Драгана Вујошевић,директор
  • Невена Калинић, психолог-председник актива
  • ЉиЉана Галетин-Бакић, учитеЉица у 2-1 одеЉењу
  • Марија Стакић, наставница српског језика
  • *-Представник Савета родитеЉа
  • *-Председник Ученичког парламента.

  Комисија за културу и јавну делатност школе:

  • Марија Стакић, професор српског језика и књижевности
  • Александар Аћимовић, професор музичке културе
  • Драгана Ђурић, учитеЉица
  • Блаженка Маричић, учитеЉица продуженог боравка и
  • Татјана Мандић, учитеЉица – председник тима

  Тим за инклузивно образовање:

  • Драгана Вујошевић– директор школе
  • Невена Калинић - психолог, координатор тима
  • Марија Стакић – наставница српског језика
  • Мирјана Настић –наставница математике

  Тим за спречавање насиЉа, злоставЉања и занемаривања:

  1. Драгана Вујошевић, директор школе
  2. Невена Калинић - координатор тима
  3. Милана Главаш – секретар школе
  4. Татјана Мандић - председник Школског одбора
  5. Драгана Ђурић- председник ОдеЉенског већа нижих разреда
  6. Станислава Луткић – председник ОдеЉенског већа виших разреда
  7. Светлана Мрђеновић – наставник физичког васпитања
  8. ***-Представник Савета родитеЉа
  1. ***-Председник Ученичког парламента.
  2. ***-Представник Вршњачог тима
  3. Ранка Матић – представник помоћног особЉа школе
  4. Весна Батало-прадставник локалне заједнице

  Тим за развојно планирање:

  • Драгана Вујошевић –директор школе
  • Невена Калинић – психолог (координатор актива)
  • Татјана Мандић - професор разредне наставе
  • Данијела Бачић - наставница Технике и технологије
  • ***-Представник Савета родитеЉа
  • ***-Председник Ученичког парламента

  Тим за заштиту животне средине:

  1. Драгана Вујошевић, директор школе
  2. Ана Марија Козаревић – председник тима
  3. Немања Симић – наставник историје
  4. Драгана Павић – учитеЉица
  5. Драган Милашиновић – наставник физике

  Тим за социјални програм школе:

  1. Александра Љубовић, наставник енглеског језика
  2. ЉиЉана Галетин Бакић, учитеЉица 3. разреда
  3. Горан Стричевић, наставник хемије
  4. Драгана Павић, учитеЉица 4. разреда- председник тима
  5. ***-Председник ученичког парламента

  Тим за програм здравственог васпитања:

  • Ана Марија Козаревић – наставница биологије
  • ЉиЉана Галетин Бакић – учитеЉица
  • Горан Стричевић – наставник хемије
  • Светлана Мрђеновић – наставник физичког васпитања
  • Нина Бојанић, наставница грађанског васпитања-председник тима

  Тим за сарадњу са Предшколском установом:

  1. Драгана Павић  – учитеЉица четвртог разреда-председник тима
  2. Невена Калинић– психолог школе
  3. ***–Вршњачки тим
  4. ***- Представник Ученичког парламента
  5. Васпитачица Нинослава Пејић и стручна служба из ПУ

  Тим за професионалну оријентацију:

  1. Невена Калинић, психолог
  2. Марија Стакић - одеЉенски старешина 8.разреда-председник тима
  3. Горан Стричевић - одеЉенски старешина 7.разреда

  Тим за безбедност и здравЉе на раду:

  1.Драгана Вујошевић-директор школе

  1. Милана Главаш-секретар школе

  3.Светлана Мрђеновић-наставница физичког васпитања

  4.Невена Калинић-психолог

  5.Бранко Стојановски-домар школе

  6.***-Савет родитеЉа

  7.Представници локалне заједнице

  8.Нина Бојанић-наставница грађанског васпитања

  Тим за колегијално посматрање наставе

  • наставница руског језика, Весна Војновић-председник тима
  • наставница енглеског језика, Споменка Павловић
  • учитеЉица, Татјана Мандић

  Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

  • Драгана Вујошевић, директор школе
  • Невена Калинић, психолог школе
  • Татјана Мандић. професор разредне наставе
  • Марија Стакић,наставница српског језика
  • *** -председник Савета родитеЉа
  • ***-председник Ученичког парламента
  • Весна Батало– представник јединице локалне заједнице

  Тим за професионални развој

  • Драгана Вујошевић-директор школе
  • Невена Калинић-психолог-координатор тима
  • Татјана Мандић-професор разредне наставе
  • Данијела Бачић-наставник Технике и Технологије

  Тим за пројектно планирање

  1. Драгана Вујошевић, директор
  2. Невена Калинић, психолог
  3. Татјана Мандић, учитеЉица у 2. разреду
  4. Драгана Ђурић, учитеЉица у 4. разреду
  5. Александра Љубовић, наставник енглеског језика
  6. Александар Вукадиновић-наставник информатике
  7. Станислава Луткић-наставница географије-председник тима

  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

  • Драгана Павић, професор разредне наставе
  • Драгана Ђурић, професор разредне наставе – председник тима
  • Марија Стакић, професор српског језика
  • Драган Милашиновић, наставник физике
  • Немања Симић, наставник историје
  • Александра Љубовић,наставница енглеског језика
  • Невена Калинић,психолог

  Тим за самовредновање

  1. Јован Јанус
  2. Татјана Мандић
  3. Невена Калинић
  4. Мирјана Настић
  5. Данијела Бачић
  6. Весна Вујновић-председник тима
  7. Споменка Павловић